icon

021-88536880 (437)
با ما تماس بگیرید


گزارش هفتگی بازار

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ طی ۴ روز کاری، با ۱۸,۱۵۳ واحد کاهش، از ۱,۴۹۰,۰۵۲ به ۱,۴۷۱,۸۹۸ رسید. متوسط حجم معاملات ۳،۶۹۹ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۶۰ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۴۸ درصد و ۱۸ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روز چهارشنبه مقدار ۳،۰۰۵ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه به ترتیب ۱۰,۰۰۱ ، ۱۰,۲۱۹ و ۹۳۹ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۰۲ مرداد ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۴ تیر ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۴ تیر ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ طی ۴ روز کاری، با ۱۲,۵۵۱ واحد کاهش، از ۱,۵۰۲,۶۰۴ به ۱,۴۹۰,۰۵۲ رسید. متوسط حجم معاملات ۹،۳۲۷ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۵۵ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با افزایش ۴۵ درصد و کاهش ۲۸ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روز چهارشنبه به مقدار ۶،۵۱۷ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب ۴,۰۹۱ ، ۱۰,۹۱۵ و ۴,۰۶۳ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۲۸ تیر ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۷ تیر ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۷ تیر ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ طی ۵ روز کاری، با ۱۱,۱۱۱ واحد کاهش، از ۱,۵۱۳,۷۱۶ به ۱,۵۰۲,۶۰۴ رسید. متوسط حجم معاملات ۴،۸۰۲ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۱۳ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با افزایش ۳۶ درصد و کاهش ۱۰ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب به مقدار ۱،۳۵۴ و ۴،۱۷۱ و ۳،۹۱۹ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۱۲,۰۸۴ ، ۸,۴۷۲ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۲۰ تیر ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۰ تیر ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۰ تیر ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ طی ۵ روز کاری، با ۱۹,۶۷۸ واحد کاهش، از ۱,۵۳۳,۳۹۴ به ۱,۵۱۳,۷۱۶ رسید. متوسط حجم معاملات ۵،۵۴۲ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۳ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۲۴ درصد و ۷ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب به مقدار ۲،۷۲۵ و ۱۰،۳۶۹ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه به ترتیب ۱۳,۰۵۹، ۱۸,۹۹۵، ۷۱۹ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۱۳ تیر ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۳ تیر ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۳ تیر ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ طی ۵ روز کاری، با ۳۰,۹۴۰ واحد کاهش، از ۱,۵۶۴,۳۳۴ به ۱,۵۳۳,۳۹۴ رسید. متوسط حجم معاملات ۵،۷۲۲ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۰/۹۵ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۱۶ درصد و ۱۳ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روز دوشنبه به مقدار ۱،۲۸۴ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه، یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۱۶,۵۹۵ ، ۱,۷۷۶ ، ۷,۶۱۵ ، ۶,۲۳۸ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۰۵ تیر ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ طی ۵ روز کاری، با ۴۴,۰۳۵ واحد افزایش، از ۱,۵۲۰,۲۹۹ به ۱,۵۶۴,۳۳۴ رسید. متوسط حجم معاملات ۵،۷۷۷ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۴۸ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با افزایش ۳۴ درصد و ۱۰۲ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب به مقدار ۱۴،۰۹۷ ، ۳۹،۰۵۸ و ۲،۶۲۰ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۲،۰۰۹ و ۹،۷۳۱ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۳۰ خرداد ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ طی ۳ روز کاری، با ۲۱,۶۸۱ واحد کاهش، از ۱,۵۴۱,۹۸۰ به ۱,۵۲۰,۲۹۹ رسید. متوسط حجم معاملات ۶،۴۹۳ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۵۷ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۵۱ درصد و ۶۴ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب به مقدار ۱،۰۷۸ و ۴،۹۱۱ واحد رشد داشته است، اما در روز دوشنبه ۲۷،۶۷۰ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ طی ۵ روز کاری، با ۲۲,۵۰۷ واحد کاهش، از ۱,۵۶۴,۴۸۸ به ۱,۵۴۱,۹۸۰ رسید. متوسط حجم معاملات ۹،۰۷۱ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۶ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۱۴ درصد و افزایش ۱۳ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب به مقدار ۳،۳۲۳ و ۵،۳۳۱ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه و یکشنبه و چهارشنبه به ترتیب ۱۱،۰۸۶ و ۱۹،۳۴۵ و ۷۳۱ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۱۷ خرداد ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۶ خرداد ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۶ خرداد ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ طی ۵ روز کاری، با ۳۰,۴۹۰ واحد کاهش، از ۱,۵۹۴,۹۷۸ به ۱,۵۶۴,۴۸۸ رسید. متوسط حجم معاملات ۸،۵۳۳ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۲۱ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۲۸ درصد و ۵۳ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به ترتیب به مقدار ۲،۵۳۶ و ۸،۷۹۹ واحد رشد داشته است، اما در روزهای شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب ۱۵،۲۹۱ و ۲۵،۰۱۲ و ۱،۵۲۲ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ طی ۵ روز کاری، با ۳۴,۷۳۱ واحد افزایش، از ۱,۵۲۹,۷۱۷ به ۱,۵۶۴,۴۴۹ رسید. متوسط حجم معاملات ۱۰،۶۰۵ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۱۱۴ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با افزایش ۱۰۲ درصد و ۷۹ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه و یکشنبه و چهارشنبه به ترتیب به مقدار ۱۴،۱۳۰ و ۹،۱۹۴ و ۲۴،۹۱۸ واحد رشد داشته است، اما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب ۱۲،۹۴۳ و ۵۶۹ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ طی ۳ روز کاری، با ۸,۲۹۴ واحد افزایش، از ۱,۵۲۱,۴۲۳ به ۱,۵۲۹,۷۱۷ رسید. متوسط حجم معاملات ۸،۲۳۲ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۳۷ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۳۰ درصد و ۵۵ درصد همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه به ترتیب به مقدار ۱،۰۱۶ و ۱،۰۳۲ و ۶،۲۴۶ واحد رشد داشته است.

ادامه مطلب →

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ طی ۴ روز کاری، با ۹,۲۰۴ واحد افزایش، از ۱,۵۱۲,۲۱۹ به ۱,۵۲۱,۴۲۳ رسید. متوسط حجم معاملات ۹،۸۵۶ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۱۴ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب با کاهش ۱۶ درصدی و با افزایش ۴۷ درصدی همراه بوده است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب به مقدار ۲،۵۳۴ و ۱۵،۶۱۹ واحد رشد داشت اما در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به ترتیب ۷،۵۰۳ و ۱،۴۴۵ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ طی ۵ روز کاری، با ۵۸,۰۸۹ واحد افزایش، از ۱,۴۵۴,۱۲۹ به ۱,۵۱۲,۲۱۹ رسید. متوسط حجم معاملات ۹،۲۲۵ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۷ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۱۶ و ۸ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب به مقدار ۱۳،۵۱۶ و ۷،۴۱۴ و ۲۶،۷۸۴ و ۱۱،۲۶۳ واحد رشد داشت اما در روز چهارشنبه ۸۸۷ واحد ریزش داشته است.

ادامه مطلب →

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ طی ۵ روز کاری، با ۶۷,۱۱۲ واحد افزایش، از ۱,۲۸۱,۱۹۱ به ۱,۳۴۸,۳۰۳ رسید. متوسط حجم معاملات ۷,۹۷۴ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۱۲۶ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۱۵۲ و ۸۱ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه به ترتیب ۱۷,۵۹۲ و ۲۳,۸۱۶ و ۲۰,۳۰۸ و ۱۱,۷۳۴ واحد افزایش و در روز سه‌شنبه ۶,۳۳۷ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۲۳ اسفند ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ طی ۴ روز کاری، با ۷,۱۱۹ واحد کاهش، از ۱,۲۸۸,۳۱۰ به ۱,۲۸۱,۱۹۱ رسید. متوسط حجم معاملات ۴,۳۹۷ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۲۸ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۲۶ و ۲۳ درصد کاهش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روز دوشنبه ۲,۶۴۲ واحد افزایش و در روزهای شنبه و یک‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۵,۴۴۰ و ۳,۵۷۸ و ۷۴۳ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۶ اسفند ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۶ اسفند ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ طی ۵ روز کاری، با ۵,۸۹۹ واحد افزایش، از ۱,۲۸۲,۴۱۱ به ۱,۲۸۸,۳۱۰ رسید. متوسط حجم معاملات ۴,۹۰۶ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۴۴ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۴۱ و ۳۵ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۷,۲۸۵ و ۳,۲۸۷ و ۳,۴۳۴ واحد افزایش و در روزهای شنبه و یک‌شنبه به ترتیب ۲۲۰ و ۷,۸۸۶ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۰۹ اسفند ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ طی ۴ روز کاری، با ۱,۷۴۹ واحد کاهش، از ۱,۲۸۴,۱۶۰ به ۱,۲۸۲,۴۱۱ رسید. متوسط حجم معاملات ۴,۲۳۵ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۳۴ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۲۸ و ۲۹ درصد کاهش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روز دوشنبه ۷,۲۳۸ واحد افزایش و در روزهای شنبه و یک‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۹۹ و ۸,۰۶۵ و ۹۱۳ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۰۲ اسفند ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ طی ۵ روز کاری، با ۱۷,۰۰۱ واحد کاهش، از ۱,۳۰۱,۱۶۱ به ۱,۲۸۴,۱۶۰ رسید. متوسط حجم معاملات ۵,۱۴۱ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۹ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۲۵ و ۰/۰۱ درصد کاهش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۳,۲۵۰ و ۶,۶۰۸ و ۳,۰۸۵ واحد افزایش و در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به ترتیب ۲۲,۳۶۱ و ۷,۵۸۲ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ طی ۵ روز کاری، با ۷۱,۷۹۳ واحد افزایش، از ۱,۲۲۹,۳۶۸ به ۱,۳۰۱,۱۶۱ رسید. متوسط حجم معاملات ۵,۶۹۴ میلیون ســهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۲۲ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۱۱ و ۶ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه، یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب ۲۹,۶۲۷ و ۲۵,۶۵۲ و ۹,۹۲۷ و ۶,۶۱۵ واحد افزایش و در روز چهارشنبه مقدار ۷۳ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۱۷ بهمن ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۱/۰۸ /۱۴۰۰ طی ۵ روز کاری، با ۵۰,۰۲۵ واحد کاهش، از ۱,۲۷۹,۳۹۴ به ۱,۲۲۹,۳۶۸ رسید. متوسط حجم معاملات ۴,۶۳۹ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۱۴ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۲۸ و ۳ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۲,۴۰۷ و ۲۱,۴۴۲ واحد افزایش و در روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب مقدار ۲۵,۲۸۸ و ۲۱,۸۰۵ و ۲۶,۷۸۱ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۱ بهمن ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ طی ۵ روز کاری، با ۵۴,۸۷۱ واحد کاهش، از ۱,۳۳۴,۲۶۵ به ۱,۲۷۹,۳۹۴ رسید. متوسط حجم معاملات ۴,۰۶۷ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۲۴ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۳۲ و ۱۱ درصد کاهش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روز چهارشنبه ۳,۴۲۷ واحد افزایش و در روزهای شنبه، یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب مقدار ۱۱,۶۹۵ و ۱۱,۷۶۵ و ۴,۳۳۲ و ۳۰,۵۰۶ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۰۲ بهمن ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۴ دی ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۲۴ دی ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ طی ۵ روز کاری، با ۲۸,۸۳۰ واحد کاهش، از ۱,۳۶۳,۰۹۶ به ۱,۳۳۴,۲۶۵ رسید. متوسط حجم معاملات ۵,۳۵۷ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۵۳ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۶۴ و ۱۰ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روز سه شنبه ۱,۹۴۸ واحد افزایش و در روزهای شنبه، یک‌شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به ترتیب مقدار ۶۳۸ و ۲۵,۶۳۷ و ۴,۰۶۵ و ۴۳۹ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۲۵ دی ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۷ دی ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۷ دی ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ طی ۵ روز کاری، با ۳۴,۲۱۵ واحد افزایش، از ۱,۳۹۷,۳۱۱ به ۱,۳۶۳,۰۹۶ رسید. متوسط حجم معاملات ۳,۴۸۶ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۳۷ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۴۰ و ۳۲ درصد کاهش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای یک‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۲۶۴ و ۲۶۷ واحد افزایش و در روزهای شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب مقدار ۱۸,۵۳۴ و ۲,۹۹۲ و ۱۳,۲۲۱ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۱۸ دی ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ طی ۵ روز کاری، با ۳۸,۲۸۶ واحد افزایش، از ۱,۳۵۹,۰۲۴ به ۱,۳۹۷,۳۱۱ رسید. متوسط حجم معاملات ۵,۵۵۳ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۳۴ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۲۹ و ۴۰ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه و دوشنبه به ترتیب ۲۶,۴۸۰ و ۱۶,۳۲۷ واحد افزایش و در روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب مقدار ۱,۵۱۷ و ۴۰۴ و ۲,۵۹۹ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۱۳ دی ۱۴۰۰

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۳ دی ۱۴۰۰
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به ۳ دی ۱۴۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ طی ۵ روز کاری، با ۶۵,۷۸۶ واحد افزایش، از ۱,۲۹۳,۲۳۸ به ۱,۳۵۹,۰۲۴ رسید. متوسط حجم معاملات ۴,۱۳۴ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۲۶ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات به ترتیب ۳ و ۲ درصد کاهش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه در روزهای شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه به ترتیب ۱۲,۲۹۸ و ۹,۸۶۶ و ۱۶,۸۱۷ و ۴۰,۶۶۵ واحد افزایش و در روز یکشنبه مقدار ۱۳,۸۶۰ واحد کاهش یافته است.

ادامه مطلب →

۰۶ دی ۱۴۰۰

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

آزمون آنلاین